Intern kontroll, anmälningar om misstänkta överträdelser och skadestånd