Processen för att ta fram vägledning

Den beslutade vägledningen är i alla delar publik. Processen för att ta fram vägledning omfattar i huvudsak följande moment.   

Expertgrupper tar fram utkast till vägledning

Utkast till vägledning tas fram i expertgrupper, som består av företrädare för företag som är medlemmar i de branschorganisationer som deltar i Simpt (medlemsföretagen). 

Medlemsföretagen lämnar synpunkter

Medlemsföretagen inom Simpt ges möjlighet att lämna synpunkter på expertgruppens utkast till vägledning.

Redaktionsrådet granskar

Simpts redaktionsråd gör en bedömning av om utkastet till vägledning kan anses vara förenligt med gällande rätt. 

Öppen konsultation

Utkast till vägledning publiceras på www.simpt.se för öppen konsultation. Vid den öppna konsultationen ges också myndigheter och andra aktörer möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter hanteras

Inkomna synpunkter hanteras i samråd med medlemsföretagen och redaktionsrådet.

Vägledning publiceras

Utkast till vägledning läggs fram för styrgruppens beslut. Antagen vägledning publiceras på www.simpt.se.