Organisation

Simpt är en branschsamverkan mellan Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Simpt leds av en styrgrupp som består av branschorganisationernas respektive vd, ordförande är Svenska Bankföreningens vd. Styrgruppen fattar bland annat beslut om att anta vägledning på förslag från Simpts samverkansgrupp.

Simpts samverkansgrupp består också av företrädare för branschorganisationerna, ordförande är Svenska Bankföreningens chefsjurist. Samverkansgruppen bereder ärenden för beslut i styrgruppen och leder branschföreningarnas arbete med att ta fram vägledning.

Kanslichefen samordnar arbetet inom Simpt och leder det redaktionella arbetet. Kanslichefen tar fram de grundläggande delarna av vägledningen med stöd av Simpts referensgrupp och leder arbetet med att ta fram de branschgemensamma delarna av vägledningen. 

Simpts referensgrupp har en rådgivande funktion och består av företrädare för företag som är medlemmar i de branschorganisationer som deltar i Simpt. Deltagarna representerar sin branschorganisation i arbetet med vägledningen.

Den praktiskt inriktade vägledningen tas fram i expertgrupper, som består av företrädare för företag som är medlemmar i de branschorganisationer som deltar i Simpt. Expertgruppens sammansättning beror på frågeställningens karaktär. Vissa expertgrupper består av företrädare för en viss verksamhet och arbetet med att ta fram vägledning bedrivs då inom respektive branschförening. Andra expertgrupper är branschgemensamma och består av företrädare för olika verksamheter. Utkasten till vägledning granskas av Simpts redaktionsråd.

Redaktionsrådets uppgift är att bedöma vägledningens förenlighet med gällande rätt.

Initiativet till Simpt togs av initiativtagargruppen.