Om vägledningen

Simpt är ett branschsamarbete som syftar till att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att kodifiera och skapa branschpraxis samt att eta­blera god sed på området. Avsikten är att branschen ska beakta och kunna förlita sig på väg­ledningen.

Vägledningen tas fram av de branschorganisationer som samverkar inom ramen för Simpt och deras medlemsföretag. Den tas fram successivt i olika frågor utifrån medlemsföretagens behov av vägledning och är inte avsedd att vara heltäckande. 

Vägledningen ersätter inte lagar, före­skrifter och andra rättskällor. Dessa måste alltid beaktas och tillämpas i förekommande fall. Det finns inte någon skyldighet att följa väg­ledningen. Varje företag avgör, utifrån sina förutsättningar, om och i vilken omfattning som vägledningen tillämpas i verksamheten. Den som använder väg­ledningen måste alltid göra bedömningen om väg­ledningen är tillämplig i det enskilda fallet. Simpt kan inte ta ansvar för enskildas tillämpning av väg­ledningen.

Strukturen i vägledningen utgår från två huvudsakliga delar. Den enda delen utgörs av grundläggande vägledning. I den grundläggande vägledningen beskrivs vad som krävs enligt penningtvättsregelverket, med inslag av praktiskt inriktad vägledning. De grundläggande delarna utgör referensram för den andra delen av vägledningen, som är praktiskt inriktad. Den praktiskt inriktade vägledningen är antingen verksamhetsspecifik eller branschgemensam. I dessa delar beskrivs hur regelverket tolkas och tillämpas av företagen. Rubriknumreringen motsvarar rubriknumreringen i den grundläggande vägledningen på respektive område.

I de praktiskt inriktade delar som har verksamhetsanknuten karaktär är vägledningen inriktad på bank, finansbolag, fondbolag, försäkringsföretag, försäkringsförmedlare respektive värdepapper. Det är inget som hindrar att de verksamhetsinriktade delarna tillämpas också i andra verksamheter när relevant. 

Vägledningen kan beskriva olika sätt att tolka och tillämpa regelverket på i samma fråga.