Aktuellt

En öppen konsultation avslutades den 15 mars.  

Den vägledning som var publicerad för konsultation finns här

Publicerat 2024-03-18

_________________________________

Ny vägledning har publicerats.

Den grundläggande vägledningen om allmän riskbedömning och vägledningen om allmän riskbedömning för försäkringsföretag har omarbetats och utvecklats. Även den grundläggande vägledningen om kundkännedom och vägledningen om verklig huvudman har utvecklats. 

Dessa delar av vägledningen har också utvecklats och uppdaterats: 

  • Vägledningen om kundkännedom för försäkringsförmedling
  • Vägledningen i frågor om att avsluta affärsförbindelse m.m.
  • Den grundläggande vägledningen om övervakning och rapportering samt om samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Den grundläggande vägledningen om behandling av personuppgifter
  • Den grundläggande vägledningen om intern kontroll, anmälningar om misstänkta överträdelser och skadestånd  

Publicerat 2023-12-12

 

 

 

Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag. 

Vägledningen tas fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Utkasten till vägledning är föremål för öppen konsultation och beslutad vägledning är tillgänglig för alla.

Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Det finns ett behov av vägledning för branschen på detta område. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar för viktiga frågor samt bidrar till en tydligare och effektivare tillämpning av regelverket.