Home

Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella före- tagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penning- tvätt och finansiering av terrorism.


Vägledningen ska framför allt fokusera på konkreta frågeställningar som förekommer i verksamheten vid de finansiella företagens tillämpning av penningtvättsregelverket.


Detta är Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av bransch- organisationerna inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

För närvarande pågår arbete i expert- grupper med att ta fram väglednings-texter. Expertgrupperna består av före-trädare för banker, försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, fondbolag och finansbolag. Ytterligare expertgrupper kommer att tillsättas. Expertgrupperna tar till en början fram texter inom vägledningsämnet riskbedömning.

Vägledningen kommer att bestå av olika delar, som efter hand byggs ihop till en sammanhängande helhet.

Utkast till vägledningstexter kommer att publiceras på hemsidan och vara öppna för kommentarer innan de publiceras som en av Simpt godkänd vägledning.

De första slutliga vägledningstexterna kommer att publiceras tidigast i anslutning till att den nya penningtvättslagen träder i kraft, vilket förväntas ske i juni 2017.


Bakgrund och syfte

Organisation

Vägledningen

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se

Aktuellt

Kontakta oss

Simpt är ett samarbete mellan branschorganisationerna inom den finansiella sektorn. I Simpt ingår även deras medlemsföretag och externa experter. Inom Simpt finns en styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp och expertgrupper samt en projekt-ledare, initiativtagargrupp och redaktionsgrupp.