Home

Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella före- tagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penning- tvätt och finansiering av terrorism.


Vägledningen fokuserar framför allt på konkreta frågeställningar som före- kommer i verksamheten vid de finansiella företagens tillämpning av penningtvättsregelverket.


Detta är Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av sju bransch- organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

Simpt har tagit fram utkast till vägledning inom kundkännedom. Utkasten har varit föremål för öppen konsultation. När vägledningen har antagits kommer den att publiceras på Simpts hemsida.   


Utkast till vägledning


Det pågår arbete med att ta fram ytterligare vägledning inom kundkännedom. Arbete pågår också med att ta fram vägledning inom 4-6 kap. penningtvättslagen.   
Bakgrund och syfte

Organisation

Vägledningen

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se

Aktuellt

Kontakta oss

Simpt är ett samarbete mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I Simpt ingår även deras medlemsföretag och externa experter. Inom Simpt finns en styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp och expertgrupper samt projektledare, initiativtagargrupp och redaktionsråd.
English